Search
Close this search box.

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L.T.M. Luxury Travel Managament Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 50/23, adres e-mail: rodo@luxurytravel.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173959, numer NIP: 5262720324, REGON: 015523114, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, firmy transferowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym Signal Iduna i Allianz, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem, kontrahenci krajowi i zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

Z uwagi na to, że świadczymy usługi na całym świecie, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych.
Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, będą przetwarzane przez okres 6 lat.

Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.