Search
Close this search box.

Regulamin konkursu "Tygodniowy pobyt z zabiegami w Kerali"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „TYGODNIOWY POBYT Z ZABIEGAMI W KERALI” (dalej: „Konkurs”) jest „L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 50/23, 00-682 Warszawa, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000173959, NIP: 5262720324, REGON: 015523114  (dalej: „Organizator”).

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.   Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu
(dalej: „Uczestnik”).

4.   Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do dnia 30 czerwca 2024 r., do godziny 23:59.

5.   Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: https://carter.eu/regulamin.

6.   Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.  Informacje o Konkursie, jego przebiegu oraz wynikach publikowane są na profilu Organizatora w serwisie Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez ten serwis społecznościowy. Organizator zwalnia w całości dostawcę tego serwisu społecznościowego od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

 

II.  Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które obserwują profil Organizatora w serwisie Instagram @carter_luksusowe_wakacje.

2.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

3.   Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

4.   Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

5.   Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

III. Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jego brak   uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób obserwujących profil Organizatora w serwisie Instagram @carter_luksusowe_wakacje, dlatego wzięcie udziału w   Konkursie wymaga zaobserwowania ww. profilu.

3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi w kreatywny sposób na pytanie: „Wyprawa marzeń. Gdzie chciałbyś jechać i dlaczego?” (dalej: „Praca  konkursowa”). Pracę konkursową należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Instagram na profilu Organizatora @carter_luksusowe_wakacje.

4.  Praca konkursowa nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, zwrotów uznawanych za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.

5.   Uczestnik przystępując do Konkursu i zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy konkursowej i przysługują mu do niej pełne majątkowe prawa autorskie.

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego Praca konkursowa, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

1.   W celu oceny Prac konkursowych Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora.

2.   Po zakończeniu trwania Konkursu Komisja konkursowa dokona wyboru jednego Zwycięzcy spośród wszystkich zgłoszonych Prac konkursowych.

3.   Ocenie podlegają jedynie Prace konkursowe spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminem.

4.  Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram @carter_luksusowe_wakacje. Wyniki Konkursu zostaną podane w dniu 1 lipca 2024 r.

5.  Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony („Zwycięzca”), zostanie o tym poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 4 poprzez oznaczenie jego profilu w poście informującym o wynikach Konkursu. Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, drogą mailową na adres: travel@carter.eu, w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.(„Zgłoszenie nagrody”).

6.  Zgłoszenie nagrody powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Zwycięzcy. Organizator może jednak zażądać także innych danych w zakresie, w którym będą one niezbędne do rezerwacji pobytu w ramach nagrody lub też od odprowadzenia podatku związanego z jej przyznaniem.

7.   Brak przesłania przez Zwycięzcę Zgłoszenia nagrody w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa ust. 6 powyżej Regulaminu, jak i podejmowanie przez Zwycięzcę działań sprzecznych z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie, w którym zachowania te mają związek z Konkursem, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Zwycięzcy do Nagrody.

 

V.  Nagrody

1.   Nagrodą w Konkursie jest tygodniowy pobyt dla 2 osób z zabiegami w Kerali w Indiach. Nagroda obejmuje wyłącznie pobyt i nie obejmuje kosztów transportu do miejsca pobytu. Po zakończeniu Konkursu wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca i przyznana zostanie jedna Nagroda.

2. Pobyt przypadać będzie w terminie od 01.07.2024 do 20.12.2024, a dokładny termin pobytu zostanie ustalony ze Zwycięzcą, stosownie do terminów ustalonych przez niego z wybranym przez siebie i opłaconym we własnym zakresie przewoźnikiem.

3.   Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osobę trzecią.

4. Organizator przyznaje Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Od łącznej wartości Nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno – prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.

 

VI. Prawa autorskie

1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Prac konkursowej Zwycięzcy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:

1)   utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)   utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwory mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;

3)   wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

4)   publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części Pracy konkursowej. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wskazanych powyżej polach eksploatacji.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy konkursowej, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niej.

 

VII.  Dane osobowe

1.  Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.

2.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)  organizacja, rozstrzygnięcie oraz poinformowanie o wynikach Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku Zwycięzcy także w celu przyznania i rozliczenia Nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b)   archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

3.  Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.  Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w zakresie ich udostępnienia w ramach serwisu Instagram na zasadach wynikających z warunków platformy lub do ich usunięcia, a w zakresie związanym z Konkursem do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.

5.  Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a)  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b)  sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c)  żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

f)   przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

6.   Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.   Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie, a w przypadku Zwycięzcy brak podania danych uniemożliwi odbiór Nagrody.

8.   Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

VIII.  Reklamacje

1.   Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć drogą mailową lub pisemnie na adres Organizatora.

2.   Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.

3.  Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, opis i uzasadnienie reklamacji, a także numer telefonu oraz adres Uczestnika.

IX. Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych, z tym że zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany zadania konkursowego, odwołania Konkursu albo odroczenia przyznania Nagrody, w innych przypadkach i w inny sposób niż zostało to przewidziane w Regulaminie. W żadnym wypadku jednak zmiany te nie będą miały wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3.   W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Prace konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, w tym w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane Prace konkursowe, których nie otrzyma z powodów technicznych.