Search
Close this search box.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L.T.M. Luxury Travel Managament Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 50/23, adres e-mail: rodo@luxurytravel.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173959, numer NIP: 5262720324, REGON: 015523114, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Warunki Uczestnictwa

Szanowni Państwo,

Przed dokonaniem rezerwacji podróży uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółowymi Warunkami Uczestnictwa.

1. Zawarcie Umowy

1.1. Dokonanie rezerwacji przez Klienta traktowane jest, jako zawarcie umowy z Luxury Travel Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 50/23 wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000173959, NIP 5262720324, REGON 015523114, na wykonanie usługi o charakterze określonym przez obie strony.

Rezerwacja może wystąpić w formie telefonicznej, pisemnej i ustnej.

1.2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie „Umowę-zgłoszenie” zawierające wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie.

1.3. Przed zawarciem umowy, Luxury Travel Management Sp. z o.o. zobowiązany jest do udzielenia Klientom informacji o obowiązujących przepisach paszportowo-wizowych oraz ewentualnych zaleceniach medycznych dotyczących odwiedzanego obszaru.

1.4. Podpisując umowę-zgłoszenie Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy i je akceptuje.

1.5 Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat.

2. Dokonanie Zapłaty

2.1. Przy zawarciu umowy Klient dokonuje wpłaty zaliczki o ile rodzaj świadczonej przez Luxury Travel Management usługi nie stanowi inaczej. Wysokość zaliczki uzależniona jest od terminu dokonania rezerwacji, nie może jednak wynosić mniej niż 25% ceny imprezy.

2.2. Pozostała należność winna być wpłacona w nieprzekraczalnym terminie podanym przez pracownika Biura.

2.3. Wpłaty mogą być dokonywane za pomocą: przelewu bankowego na numer konta podany przez pracownika, kart kredytowych – Visa, Master/Eurocard, American Express lub gotówkowo w siedzibie biura.

2.4. W przypadku płatności kartą kredytową do kwoty wynikającej z umowy doliczony zostanie koszt prowizji wynikającej z płatności kartą kredytową, wynosi on od 0,57% do 3,5% w zależności od rodzaju karty.

2.5. Po dokonaniu pełnej wpłaty, Luxury Travel Management Sp. z o.o. informuje Klienta o możliwości odbioru dokumentów podróży na około 7 dni przed wyjazdem.

3. Świadczenia, Ceny

3.1. Zakres i warunki świadczenia usług objętych umową są określone wiążąco przez odesłanie do informacji zamieszczonych na potwierdzeniach podróży. Stają się one w ten sposób podstawą Umowy, o ile nie stanowi ona wyraźnie inaczej lub do imprezy stosuje się warunki szczególne uzgodnione przez strony Umowy
i umieszczone w potwierdzeniu podróży lub innym dokumencie.

3.2. Ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT oraz zostają kalkulowane według kursów sprzedaży walut Santander Bank Polska S.A. z dnia dokonywania wpłaty lub też dnia określonego w umowie.

4. Zmiana rezerwacji, Rezygnacja

4.1. Zmiana rezerwacji lotniczej możliwa jest tylko w przypadku, gdy zezwalają na nią warunki zastosowanej taryfy.

4.2. Zmiany pozostałych rezerwacji są dokonywane przez pracownika Biura po uprzednim pisemnym powiadomieniu o chęci zmiany, przez osobę dokonującą rezerwacji.

4.3. Ewentualne koszty wynikłe z w/w zmiany pokrywa Klient.

4.4. Rezygnację z udziału w imprezie Klient może zgłosić osobiście lub pisemnie. Za datę pisemnej rezygnacji uważa się datę wpłynięcia pisma do biura.

4.5. Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie jest spowodowana odwołaniem imprezy przez Biuro lub rezygnacją spowodowaną podwyższeniem ceny.

4.6. Powyższe ustalenia nie dotyczą terminów świątecznych i okazjonalnych wyszczególnionych w umowie-zgłoszeniu.

4.7. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Klient zostaje zatrzymany na granicy z powodu braku odpowiednich dokumentów (ważny paszport, wiza, brak środków finansowych).

4.8. Luxury Travel Management Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w rozkładzie lotów, loty odwołane i wynikające z tego trudności. Wszelkie sprawy z tym związane załatwiane są przez właściwe linie lotnicze.

5. Wyjazdy na imprezy sportowe

5.1. Do imprez sportowych zaliczamy: mecze piłkarskie, rajdy samochodowe, turnieje tenisowe oraz inne imprezy wyszczególnione przez Luxury Travel Management Sp. z o.o.

5.2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc istnieje konieczność wcześniejszego dokonywania rezerwacji.

5.3. Przy rezerwowaniu miejsc na imprezy sportowe wymagana jest wpłata w wysokości 100% ustalonej ceny.

5.4. Ewentualna rezygnacja Klienta z imprezy sportowej powoduje obciążenie rezygnującego kosztami biletów wstępu w całości oraz pozostałymi kosztami w/g punktu 4.6.

5.5. Każda z imprez sportowych posiada osobne, obowiązkowe ubezpieczenie Klienta i sprzętu.

O szczegółach takiego ubezpieczenia poinformuje pracownik biura.

6. Ubezpieczenie podczas podróży

6.1. Luxury Travel Management Sp. z o.o. proponuje swoim Klientom skorzystanie z ubezpieczenia firmy:

Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie 01-208, przy ul. Przyokopowej 31.

6.2 Sumy ubezpieczeń obejmują:

• KL – koszty leczenia

• NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków

• BP – bagaż podróżny

6.3. Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikający z treści Warunków Ubezpieczenia Podczas Podróży.

6.4 Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia podstawowego, Signal Iduna, zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podczas Podróży.

6.5. Klient przed wyjazdem turystycznym zobowiązany jest zapoznać się z „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podczas Podróży”.

6.6. Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Luxury Travel Management Sp. z o.o., Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Signal Iduna, danych osobowych Klienta i wszystkich osób towarzyszących mu
w imprezie w ramach listy osób ubezpieczonych.

7. Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika imprezy

7.1. Klient jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty upoważniające go do przekroczenia granicy RP.

7.2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stawić się na lotnisku najpóźniej na dwie godziny przed wylotem, chyba że linie lotnicze określą inaczej. Na lotnisko Klient przybywa na własny koszt. W przypadku spóźnienia lub nie stawienia się Klienta na lotnisko lub nie wylecenia danym samolotem, biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

7.3. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zaleceń, instrukcji i formalności wynikających
z przepisów prawa w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych
i zdrowotnych w kraju, do którego odbywa się podróż.

8. Dane osobowe

8.1. Luxury Travel Management przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie nazywane „RODO”), a także krajowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000, z dnia 24 maja 2018 r.)

8.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Luxury Travel Management sp. z o.o., tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów, wysyłania katalogów i ofert oraz innych usług powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika imprezy turystycznej) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, w okresie do 10 lat z uwagi na obowiązujące przepisy (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

8.3. Klientowi przysługują: prawo do żądania dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody (w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody) oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. nr 55 poz. 578 z 2001 r.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000, z dnia 24 maja 2018 r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Luxury Travel Management Sp. z o.o.